Khóa học online

khóa học tài chính doanh nghiệp ngắn hạn online cho người không chuyên

Trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính

Khóa học “trọn bộ kỹ thuật lập, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính” được ra đời nhằm giúp cho những người không chuyên nâng cao khả năng phân tích và quản trị tài chính doanh nghiệp, nhận diện rủi ro qua các chỉ số tài chính và tìm ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp của mình.